تعرفه خدمات ADSL

بازدید: 6774
پرینت
عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
اينترنت پرسرعت حامي 0 گیگ 128 34,450 99,216 186,030 260,442 314,184
اینترنت پرسرعت حامی 01 گیگ در ماه 128 68,900 198,432 372,060 520,884 628,368
اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 128 92,220 265,593 497,988 697,183 841,046
اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 128 115,540 332,755 623,916 873,482 1,053,724
اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 128 168,540 485,395 910,116 1,274,162 1,537,084
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود بی کران برنزی 128 131,440 378,547 709,776 993,686 1,198,732
اينترنت پرسرعت حامي نامحدود بي کران نقره اي ( با 2 گيگ هديه سرعت بالا ) 128 168,540 485,395 910,116 1,274,162 1,537,084
اينترنت پرسرعت حامي نامحدود بي کران طلايي ( با 12 گيگ هديه سرعت بالا ) 128 242,740 699,091 1,310,796 1,835,114 2,213,788
اينترنت پرسرعت چالاک 0 گیگ 256 42,400 122,112 228,960 320,544 386,688
اینترنت پرسرعت چالاک 01 گیگ در ماه 256 78,440 225,907 423,576 593,006 715,372
اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 256 110,240 317,491 595,296 833,414 1,005,388
اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 256 142,040 409,075 767,016 1,073,822 1,295,404
اينترنت پرسرعت چالاک 06 گيگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 256 205,640 592,243 1,110,456 1,554,638 1,875,436
اینترنت پرسرعت چالاک 10 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 256 269,240 775,411 1,453,896 2,035,454 2,455,468
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود بی کران برنزی 256 157,940 454,867 852,876 1,194,026 1,440,412
اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود بي کران نقره اي ( با 4 گيگ هديه سرعت بالا ) 256 242,740 699,091 1,310,796 1,835,114 2,213,788
اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود بي کران طلايي ( با 18 گيگ هديه سرعت بالا ) 256 369,940 1,065,427 1,997,676 2,796,746 3,373,852
اينترنت پرسرعت چلچله 0 گیگ 512 58,300 167,904 314,820 440,748 531,696
اینترنت پرسرعت چلچله 01 گیگ در ماه 512 94,340 271,699 509,436 713,210 860,380
اینترنت پرسرعت چلچله 02 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 512 126,140 363,283 681,156 953,618 1,150,396
اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 512 168,540 485,395 910,116 1,274,162 1,537,084
اينترنت پرسرعت چلچله 06 گيگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 512 221,540 638,035 1,196,316 1,674,842 2,020,444
اینترنت پرسرعت چلچله 10 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 512 316,940 912,787 1,711,476 2,396,066 2,890,492
اینترنت پرسرعت چلچله 20 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 512 422,940 1,218,067 2,283,876 3,197,426 3,857,212
اینترنت پرسرعت چلچله 30 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 512 571,340 1,645,459 3,085,236 4,319,330 5,210,620
اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود بی کران برنزی 512 253,340 729,619 1,368,036 1,915,250 2,310,460
اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود بي کران نقره اي ( با 6 گيگ هديه سرعت بالا ) 512 380,540 1,095,955 2,054,916 2,876,882 3,470,524
اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود بي کران طلايي ( با 28 گيگ هديه سرعت بالا ) 512 613,740 1,767,571 3,314,196 4,639,874 5,597,308
اينترنت پرسرعت چابک 0 گیگ 1024 90,100 259,488 486,540 681,156 821,712
اینترنت پرسرعت چابک 01 گیگ در ماه 1024 126,140 363,283 681,156 953,618 1,150,396
اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 1024 147,340 424,339 795,636 1,113,890 1,343,740
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 1024 189,740 546,451 1,024,596 1,434,434 1,730,428
اينترنت پرسرعت چابک 06 گيگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 1024 253,340 729,619 1,368,036 1,915,250 2,310,460
اینترنت پرسرعت چابک 10 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 1024 359,340 1,034,899 1,940,436 2,716,610 3,277,180
اینترنت پرسرعت چابک 20 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 1024 465,340 1,340,179 2,512,836 3,517,970 4,243,900
اینترنت پرسرعت چابک 30 گیگ در ماه (1تا 9صبح رايگان) 1024 634,940 1,828,627 3,428,676 4,800,146 5,790,652
اینترنت پرسرعت چابک 40 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 1024 804,540 2,317,075 4,344,516 6,082,322 7,337,404
اینترنت پرسرعت چابک نامحدود بی کران برنزی 1024 454,740 1,309,651 2,455,596 3,437,834 4,147,228
اينترنت پرسرعت چابک نامحدود بي کران نقره اي ( با 12 گيگ هديه سرعت بالا ) 1024 634,940 1,828,627 3,428,676 4,800,146 5,790,652
اينترنت پرسرعت چابک نامحدود بي کران طلايي ( با 48 گيگ هديه سرعت بالا ) 1024 1,048,340 3,019,219 5,661,036 7,925,450 9,560,860
اينترنت پرسرعت کيميا 0 گیگ 2048 137,800 396,864 744,120 1,041,768 1,256,736
اینترنت پرسرعت کیمیا 01 گیگ در ماه 2048 147,340 424,339 795,636 1,113,890 1,343,740
اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نیم بها) 2048 179,140 515,923 967,356 1,354,298 1,633,756
اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح نیم بها) 2048 232,140 668,563 1,253,556 1,754,978 2,117,116
اينترنت پرسرعت کيميا 06 گيگ در ماه (1 تا 9 صبح نيم بها) 2048 295,740 851,731 1,596,996 2,235,794 2,697,148
اینترنت پرسرعت کیمیا 10 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 2048 412,340 1,187,539 2,226,636 3,117,290 3,760,540
اینترنت پرسرعت کیمیا 20 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رایگان) 2048 581,940 1,675,987 3,142,476 4,399,466 5,307,292
اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رایگان) 2048 772,740 2,225,491 4,172,796 5,841,914 7,047,388
اینترنت پرسرعت کیمیا 40 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رایگان) 2048 952,940 2,744,467 5,145,876 7,204,226 8,690,812
اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در ماه (1 تا 9 صبح رايگان) 2048 1,323,940 3,812,947 7,149,276 10,008,986 12,074,332
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود بی کران برنزی 2048 783,340 2,256,019 4,230,036 5,922,050 7,144,060
اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود بي کران نقره اي ( با 22 گيگ هديه سرعت بالا ) 2048 1,049,400 3,022,272 5,666,760 7,933,464 9,570,528
اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود بي کران طلايي ( با 68 گيگ هديه سرعت بالا ) 2048 1,737,340 5,003,539 9,381,636 13,134,290 15,844,540

توضيح: قيمتهاي فوق شامل آبونمان مخابرات + 6 % ماليات بر ارزش افزوده پس از اعمال تخفيف دوره اي ميباشد

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.

برخی از مشتریان شرکت