پیش شماره های فعال استان آذربایجان شرقی

بازدید: 5133
پرینت
  نام مرکز پيش شماره آدرس مرکز
  باسمنج تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
6340000 6349999 مجاز ---
 

  طالقاني تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
5400000 5439999 مجاز ---
 

  آزادي تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4750000 4799999 مجاز ---
 

  قندي تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
5530000 5579999 مجاز ---
 

  مدني تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4400000 4449999 مجاز ---
 

  رجايي تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3340000 3379999 مجاز ---
 

  وليعصر تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3290000 3339999 مجاز ---
3270000 3279999 مجاز ---
3390000 3399999 مجاز ---
 

  ائل گلي تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3800000 3829999 مجاز ---
 

  فهميده تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
6660000 6699999 مجاز ---
 

  شهريار تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
6550000 6589999 مجاز ---
 

  ياخچيان تبریز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3840000 3869999 مجاز ---
 

  ارم تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2300000 2319999 مجاز ---
 

  سردرود تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4200000 4219999 مجاز ---
4030000 4039999 مجاز ---
 

  باقرخان تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2600000 2619999 مجاز ---
 

  شهید قاضی تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2330000 2379999 مجاز ---
 

  علامه طباطبايي 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2860000 2899999 مجاز ---
 

  بهار تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2800000 2829999 مجاز ---
2840000 2849999 مجاز ---
 

  رحيميان تبريز 0411  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
5230000 5269999 مجاز ---
 

  آذرشهر 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4220000 4249999 مجاز ---
 

  اسکو 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3220000 3229999 مجاز ---
 

  ايلخچي 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3320000 3329999 مجاز ---
 

  امام بناب 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
7220000 7249999 مجاز ---
 

  سهند اسكو 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3440000 3459999 مجاز ---
3437000 3439999 مجاز ---
 

  ممقان 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4320000 4329999 مجاز ---
 

  مجتمع بناب 0412  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
7260000 7269999 مجاز ---
 

  اميركبير مراغه 0421  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2270000 2279999 مجاز ---
2280000 2289999 غير مجاز فيبر نوري
 

  وليعصر مراغه 0421  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2220000 2259999 مجاز ---
 

  اوحدی مراغه 0421  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4400000 4419999 مجاز ---
 

  خواجه نصير مراغه 0421  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3250000 3269999 مجاز ---
 

  مركز اول ملكان 0422  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
8220000 8239999 مجاز ---
 

  مركز دوم ملكان 0422  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
8240000 8249999 مجاز ---
 

  عجبشير 0422  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
6220000 6249999 مجاز ---
 

  قندي ميانه 0423  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2220000 2249999 مجاز ---
 

  سراب 0431  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2220000 2239999 مجاز ---
 

  بستان آباد 0432  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4120000 4129999 مجاز ---
 

  صوفيان 0472  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3220000 3229999 مجاز ---
 

  طالقاني مرند 0491  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2220000 2239999 مجاز ---
2240000 2249999 مجاز ---
2260000 2269999 مجاز ---
 

  رجايي مرند 0491  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2250000 2259999 مجاز ---
2270000 2279999 مجاز ---
 

  كشكسراي مرند 0492  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
2140000 2149999 مجاز ---
 

  هادیشهر جلفا 0492  
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
3040000 3059999 مجاز ---
 

برخی از مشتریان شرکت